Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Edyty Stein i ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 14.03.2018 r. została podpisana umowa na zadanie pn.: "Przebudowa ul. E. Stein, Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą". Wykonawcą robót jest firma OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec, a wartość prac wynosi 3 637 992,33 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych”, w którym otwarcie ofert odbyło się 31.01.2018 r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:

- rozbudowę kanalizacji deszczowej,
-sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe,

-sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
-likwidację podbudowy słupowej oraz budowa odcinka kanalizacji kablowej,

-przebudowę oświetlenia drogowego polegająca na likwidacji opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej przy ul. Cmentarnej oraz E. Stein oraz wyprowadzenie nowego obwodu linii kablowej oświetlenia drogowego,

-usunięcie kolizji przebudowy pasa drogowego z istniejącym uzbrojeniem energetycznym, polegające na likwidacji przy ul. Cmentarnej,
-stanowiska słupowego nr 116 RK-10/ŻN,
-wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowa chodnika, zjazdów, mini ronda wraz z przebudową infrastruktury technicznej,

- wykonanie stałego oznakowania w związku z przebudową ulic E. Stein i Cmentarnej w Dobrodzieniu.

 

 Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z zawartą umową nr PR/G/32/2017/U/2/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r., aneksem nr 1 z dnia 22.10.2018 r. i aneksem nr 2 z dnia 03.12.2018 r. Kwota dofinansowania wyniosła 1 481 798,24 zł, wkład własny gminy Dobrodzień wyniósł 1 481 798,25 zł.

 

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

[MK], [AWK]

Wersja XML