Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa ul. Edyty Stein i ul. Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą

W dniu 14.03.2018 r. została podpisana umowa na zadanie pn.: "Przebudowa ul. E. Stein, Cmentarnej w Dobrodzieniu wraz z niezbędną infrastrukturą". Wykonawcą robót jest firma OLS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, ul. Chopina 2, 42-700 Lubliniec, a wartość prac wynosi 3 637 992,33 zł. Firma ta została wyłoniona w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego  (przetarg nieograniczony), dot. realizacji zadania pn.: „Budowa i przebudowa wydzielonych dróg gminnych”, w którym otwarcie ofert odbyło się 31.01.2018 r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia będzie obejmować:

- rozbudowę kanalizacji deszczowej,
-sieć wodociągową oraz przyłącza wodociągowe,

-sieć kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej,
-likwidację podbudowy słupowej oraz budowa odcinka kanalizacji kablowej,

-przebudowę oświetlenia drogowego polegająca na likwidacji opraw oświetleniowych na słupach linii napowietrznej przy ul. Cmentarnej oraz E. Stein oraz wyprowadzenie nowego obwodu linii kablowej oświetlenia drogowego,

-usunięcie kolizji przebudowy pasa drogowego z istniejącym uzbrojeniem energetycznym, polegające na likwidacji przy ul. Cmentarnej,
-stanowiska słupowego nr 116 RK-10/ŻN,
-wykonanie nowej nawierzchni jezdni, budowa chodnika, zjazdów, mini ronda wraz z przebudową infrastruktury technicznej,

- wykonanie stałego oznakowania w związku z przebudową ulic E. Stein i Cmentarnej w Dobrodzieniu.

 

 Niniejsze zadanie zostało dofinansowane w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zgodnie z zawartą umową nr PR/G/32/2017/U/2/2018 z dnia 04 czerwca 2018 r., aneksem nr 1 z dnia 22.10.2018 r. i aneksem nr 2 z dnia 03.12.2018 r. Kwota dofinansowania wyniosła 1 481 798,24 zł, wkład własny gminy Dobrodzień wyniósł 1 481 798,25 zł.

 

img_20180411_084455.jpeg img_20180417_090115.jpeg img_20180417_090117.jpeg img_20180417_090132.jpeg img_20180417_125508.jpeg img_20180419_135750.jpeg img_20180419_135800.jpeg img_20180419_135858.jpeg img_20180424_121117.jpeg img_20180424_121144.jpeg img_20180604_122636.jpeg img_20180704_120840.jpeg img_20180704_120841.jpeg img_20180726_090240.jpeg img_20180726_090244.jpeg img_20180726_090331.jpeg img_20180726_091700.jpeg img_20180726_091706.jpeg img_20180726_091713.jpeg img_20181016_134842.jpeg img_20181016_134955.jpeg img_20181016_135052.jpeg img_20181016_135053.jpeg img_20181016_135057.jpeg img_20181016_135126.jpeg img_20181016_135339.jpeg img_20181016_135344.jpeg img_20181016_135344.jpeg img_20181016_135535.jpeg img_20181016_135904.jpeg img_20181016_140108.jpeg

[MK], [AWK]

Wersja XML