Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na zadania z zakresu usuwania azbestu

W związku z możliwością pozyskania przez Gminę Dobrodzień środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach ,,konkursowego nabór wniosków na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego” informujemy, o możliwości składania wniosków o dofinansowanie ww. zadań.

O udzielenie dofinansowania wystąpić mogą osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty  i spółdzielnie mieszkaniowe (na podstawie dodatkowej zgody Funduszu), rolnicy, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów:
•    demontażu pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest,
•    transportu odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania,
•    unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Dobrodzień,
Wnioski o przyznanie dotacji można składać na załączonym formularzu do dnia 6 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, biuro nr 17.  
Z uwagi na ograniczoną pulę środków, o przyznaniu dotacji decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Dobrodzień o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. W przypadku, gdy wniosek Gmina Dobrodzień nie zostanie zakwalifikowany do realizacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Opolu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Dobrodzień może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór  wniosków.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.34/3575100 wew. 55.

DOCWNIOSEK o przyznanie dotacji.doc
DOCOświadczenie.doc
DOCZgoda współwłaścicieli.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 1 Ocena stanu i mozliwosci bezpiecznego użytkowania wyrobów.doc
DOCZAŁĄCZNIK NR 2 Informacja o wyrobach zawierających azbest.doc

DOCNazwy wyrobów azbestowych i kody odpowiadających im odpadów wraz z przelicznikami.doc
 

Wersja XML