Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przewodnik turystyczny

LGD 2.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na ziemi dobrodzieńskiej zachowały się obiekty z różnych okresów historycznych w postaci dzieł architektonicznych oraz rzeźbiarskich, wzniesione dla uczczenia ważnego wydarzenia czy utrwalenia pamięci o mieszkańcach – w formie posągu, kolumny, obelisku, budowli, naturalnego głazu, sztucznie usypanego kopca, abstrakcyjnej formy przestrzennej czy pamiątkowej tablicy. Ustawione w różnych miejscach gminy Dobrodzień kaplice, kapliczki albo krzyże wotywne są formą dziękczynienia za ocalenie w trudnych czasach, a przydrożne krzyże nagrobne czy pokutne stanowią ślady cmentarzy, pojedynczego grobu lub jakiegoś śmiertelnego w skutkach wydarzenia. Wieczną pamięć wyrażają pomniki nagrobne na dwóch cmentarzach katolickich,cmentarzach – luterańskim i żydowskim w Dobrodzieniu oraz husyckim w Bzinicy Nowej.

Zróżnicowany krajobraz pogranicza Niziny Śląskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, duża lesistość gminy i dolinki Myśliny, Myślinki, Bziniczki, Smoliny, Lublinicy i ich dopływów determinuje występowanie wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Wielu mieszkańców gminy Dobrodzień i innych śląskich miejscowości pragnie zdobywać lub poszerzać wiedzę o swojej małej ojczyźnie, którą nazywa Heimatem lub Domowiną. Wielu poszukuje swojej tożsamości regionalnej. Oczekują od władz samorządowych i stowarzyszeń podejmowania przemyślanych i zwartych koncepcyjnie działań, aby przybliżyć walory historyczne i przyrodnicze tej okolicy wszystkim zainteresowanym mieszkańcom i turystom.
Mamy nadzieję, że to opracowanie spełni postawione cele – zachęci różne środowiska do promowania swoich miejscowości oraz swego
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i zainteresuje mieszkańców gminy turystyką rowerową.

Od uczestników wycieczek rowerowych zawsze wymaga się przestrzegania zasad ruchu drogowego, posiadania dokumentów, ubezpieczenia, odpowiedniego sprzętu i ubioru oraz właściwego zachowania na trasie, zgodnie z Kartą Turysty. Wydawca i autor przewodnika życzą wszystkim miłośnikom turystyki rowerowej pięknej pogody, niezapomnianych wrażeń i dobrego nastroju na szlakach pieszych i rowerowych ziemi.

 

Zachęcamy do korzystania z przewodników turystycznych:

PDFBąki-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,11MB)
PDFBłachów-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (1,80MB)
PDFBzinica-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,05MB)
PDFDobrodzień-przewodnik,trasa_piesza.pdf (3,81MB)
PDFDobrodzień-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,61MB)
PDFGłówczyce-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,27MB)
PDFGosławice-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (1,84MB)
PDFKlekotna-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,80MB)
PDFKocury-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,94MB)
PDFKolejka-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,32MB)
PDFLigota-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,02MB)
PDFMakowczyce-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (1,28MB)
PDFMyślina-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,63MB)
PDFPietraszów-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,82MB)
PDFPludry-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (3,11MB)
PDFRzędowice-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (2,56MB)
PDFSzemrowice-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (1,88MB)
PDFWarłów-przewodnik,trasa_rowerowa.pdf (1,50MB)
 

 

 


W ramach współpracy Gminy Dobrodzień oraz Międzygminnego Towarzystwa Regionalnego i Domu Kultury (DOKiS) powstały przewodniki w dwóch formach - papierowej i elektronicznej oraz tablice oznaczające zabytki architektoniczne i przyrodnicze w mieście. 

http://turystycznamapa.pl/dobrodzien/

Dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej  przez Towarzystwo (MTRDZ) w projekcie " Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik Turystyczny" (dofinansowanie 45.000) powstają przewodniki będące publikacją książkową. Docelowo powstanie 18 przewodników - 16 sołectw i 2 o Dobrodzieniu.  Przewodniki zawierać będą wytyczone trasy piesze i rowerowe na terenie gminy Dobrodzień z uwzględnieniem środowiska i okazów przyrodniczych oraz  historycznych miejsc i obiektów, które warto poznać i ocalić od zapomnienia. Publikacja autorstwa Pawła Mrozka ukaże się w formie drukowanej w 2019 i 2020 r.Dostępna będzie w Domu Kultury oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Dobrodzieniu.

 

- cyfrowa mapa atrakcji turystycznych Gminy -  liknk do mapy już wkrótce

- torby reklamowe ekologiczne - dostępne w Domu Kultury oraz Wydziale Promocji Urzędu Miasta

- magnesy reklamowe - dostępne w Domu Kultury oraz Wydziale Promocji Urzędu Miasta

 

 

 

- tablice oznaczające zabytkową przyrodę w Parku Miejskim (zabytkowy park dworski)

- tablice oznaczające zabytkowe budowle w mieście

 

Wszystkie trzy projekty trwają od 2018 roku i  realizowane są dzięki zapewnieniu Urzędu Miejskiego o udzieleniu pożyczek na realizację projektów. Zakończenie projektów to połowa 2020 roku.

 

Wersja XML