Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pracownicy młodociani

 

 UWAGA: informacja z art. 13 RODO

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które jest bezpośrednio stosowane od 25.05.2018r., do wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika dodano informację o przetwarzaniu danych osobowych.

 

 

Od 1 września 2017r. zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy w danym zawodzie udzielane jest osobom fizycznym jak i prawnym, jeśli spełniają dwa warunki:

1)    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 ze zm.),

2)    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt. 1.

Kwota dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika zależy od rodzaju i okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe wynosi:

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Dobrodzień jest przyznawane na wniosek pracodawcy (w jednym wniosku pracodawca ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia jednego młodocianego). Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, powinien zostać złożony nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. We wniosku należy podać oraz numer telefonu kontaktowego oraz numer rachunku bankowego, na który, po wydaniu decyzji administracyjnej przez Burmistrza Dobrodzienia, przyznającej dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika, przelana zostanie kwota dofinansowania.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem  kopie dokumentów dotyczących:

- pracodawcy 

  1. potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do CEIDG),

  2. kopię umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę,

  3. w przypadku pracodawców będących osobami prawnymi również dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby wnioskującej do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie w zakresie czynności prawnych związanych z wnioskiem i załącznikami, a jeżeli wniosek składa pełnomocnik – stosowne pełnomocnictwo;

- osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe -  instruktora praktycznej nauki zawodu – potwierdzenie spełnienia jednego z niżej podanych warunków:

1/ posiada kwalifikacje wymagane od nauczycieli, określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, lub

2/ posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego naucza, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego naucza i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo

3/ jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie – powinien posiadać przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o którym mowa w pkt 2 oraz

oraz w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

- stosunku pracy z młodocianym pracownikiem

- ukończenia przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym:

Zgodnie z art. 36 ust. 15 ustawy – Prawo oświatowe oraz § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta, burmistrza miasta, na terenie której młodociany pracownik mieszka, o zawarciu z nim umowy w celu przygotowania zawodowego, w terminie 14 dni, oraz informować wójta, burmistrza miasta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez młodocianego pracownika.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 i 1948) i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004r. o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1808) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany przedłożyć dodatkowo następujące dokumenty:

W związku z powyższym wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu  informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311 ze zm.). Informacje należy przekazać poprzez przedłożenie:

1) sprawozdaniami finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w przypadku pomocy udzielanej na warunkach określonych w:

a) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1), jeżeli do ustalenia wartości pomocy de minimis konieczne jest ustalenie stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy,

b) rozporządzeniu Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012, str. 8);

albo

2)  oświadczeniem o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych i braku konieczności ustalenia stopy referencyjnej mającej zastosowanie do wnioskodawcy do ustalenia wartości pomocy de minimis,

albo

3) oświadczeniem o braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych;

oraz

Sprawozdania finansowe zobowiązane są przedłożyć podmioty, określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 2342 z późn. zm.).

Zgodnie z nowymi przepisami rozporządzenia nr 1407/2013 całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu, nie może przekroczyć 200.000 euro w okresie 3 lat podatkowych.

Według informacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl/wyjasnienia2.php#faq1841) podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 122 ustawy – Prawo oświatowe, o ile spełniły wszystkie warunki określone w tej ustawie. Podmiot taki nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą), więc dofinansowanie może zostać mu udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis.


 

Załączone kopie dokumentów (każda strona) powinny zawierać  potwierdzenie ich zgodności z oryginałem, datę oraz podpis i pieczątkę pracodawcy. Potwierdzenia powinien dokonać pracodawca, bądź osoba uprawniona do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli potwierdzenia dokonuje osoba posiadająca upoważnienie pracodawcy do potwierdzenia zgodności dokumentów z oryginałem do wniosku, należy dołączyć to   upoważnienie.

 

 

Formularze wniosków i druki można pobrać na stronie:

 

www.bip.dobrodzien.pl/193/mlodociani-pracownicy.html

Wersja XML

Urząd Miejski w Dobrodzieniu
ul. Plac Wolności 1
46-380 Dobrodzień
tel. 34 35 75 100 do 102
fax 34 35 75 100 wew. 30
e-mail:
Statystyka wizyt:
ogółem: 7561027
w tym miesiącu: 40990
dzisiaj: 2875

Polityka prywatności
Strona utworzona w standardzie WCAG 2.1