Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Konsultacji projektu programu współpracy na rok 2018

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe   i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395 z późn.zm.) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach  dotyczących  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2018 rok”.


     Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dotyczącego  projektu  „Programu Współpracy Gminy Dobrodzień  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na  2018 rok”, a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji.


     Uwagi, opinie, wnioski przedstawicieli organizacji pozarządowych    i  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U.2016r.  poz. 239 i 395 z późn. zm.) przyjmowane będą w formie  pisemnej lub elektronicznej na adres urzad@dobrodzien.pl w terminie  od dnia 12 października  2017r. do dnia  23 października 2017 r. w Sekretariacie Urzędu Miejskiego (do godz. 15,00) w Dobrodzieniu.

 

                                                                                                                        Burmistrz Dobrodzienia
                                                                                                                             mgr Róża Koźlik

 

DOCProjekt - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRODZIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018.doc (68,50KB)


Informacja o przeprowadzonej konsultacji

w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

z dnia  12.10.2017 roku

Konsultacje przeprowadzono poprzez: zamieszczenie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu,  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień   w celu wyrażenia uwag, opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Konsultacje przeprowadzane były w terminie: od 12.10.2017r. do 23.10.2017 roku na podstawie uchwały nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010r. oraz Zarządzenia nr S.0050.151.2017  Burmistrza Dobrodzienia z dnia 12.10.2017 roku.

Uwagi, sugestie, opinie należało zgłaszać w formie elektronicznej na adres   lub formie pisemnej w Sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu. W wyznaczonym terminie organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nie zgłosiły żadnych uwag do w/w Projektu.

 

 

                                                                                                 Burmistrz Dobrodzienia

 

                                                                                                        mgr Róża Koźlik

 

Wersja XML