Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe

 

                                                                                                                                                        Dobrodzień, 12.01.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie studium wykonalności projektu: "Rewitalizacja miasta Dobrodzień" w ramach działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie studium wykonalności projektu

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do 30.04.2017 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 10.02.2017 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na

 

 

Wersja XML