Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Czyste Powietrze

czyste_powietrze_logo_v12-02-1.png

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

Program obejmuje trzy grupy beneficjentów:

  1. Poziom podstawowy – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
  2. Poziom wyższy – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1564 zł (gospodarstwo wieloosobowe),

2189 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

  1. Poziom najwyższy – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe),

1260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie wyższego i  najwyższego poziomu dofinansowania powinna uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie te wydawane jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Dobrodzieniu oraz powinien być aktualny w dniu składania wniosku.
 

W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE NIEZBĘDNE SĄ:

W CELU ZOŻENIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ NIEZBĘDNE SĄ:

W sprawie spisania wniosku prosimy o wcześniejsze umówienie się pod nr. tel: 343999552.

Po więcej informacji na temat programu zapraszamy w godziny otwarcia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu.

Godziny otwarcia gminnego punktu konsultacyjno-informacyjnego

Dzień

Godziny otwarcia

Wtorek

10.30 -15.30

czwartek

7:30 -  12:30

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl

 


Komunikaty dot. przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłów:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home

 


 

CZYSTE POWIETRZE !!!

PLASTIK NIE.png

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

 

TABELKA.png

 

Czy wiesz, że:

 

Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 

 

Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.

 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

pamiętaj.png

Ciekawe strony o powyższej tematyce:

www.plasticeurope.pl

www.misja-emisja.pl

www.niskaemisja.pl/

www.waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/

 

PDFDane_statystyczne_w_podziale_na_Gminy czyste powietrze.pdf (222,07KB)

Wersja XML