Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Realizacja zadania publicznego

Burmistrz Dobrodzienia uprzejmie informuje, że w dniu 16.09.2016 roku wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego z Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Koło Dobrodzień na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,- organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów;- zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa na kwotę - 1.500,00zł  w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Każdy, w terminie 7 dni może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

 

Załącznik:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów  i inwalidów; zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Uniejowa.

 PDFUproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.pdf

                                                                                                                           Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                                                  mgr Róża Koźlik

Wersja XML