Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja informacje

 

Dobrodzień, 01.12.2020r.

 

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”

 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz w oparciu o uchwałę Nr XXIX/220/2005 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 20 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta i gminy Dobrodzień (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 48, poz.1477), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Dobrodzienia z dnia 1 grudnia 2020r. Nr S.0050.184.2020 w sprawie  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień”

    

w  dniach 9-17 grudnia 2020r.  odbędą się konsultacje społeczne  dotyczące  aktualizacji dokumentu
„Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”.

 

Konsultacje zostaną przeprowadzone na formularzu zmian stanowiącym załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020. Formularz należy  przesłać lub dostarczyć  do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres wraz z podpisaną klauzulą informacyjną RODO do dnia 17.12.2020 r.

PDFOgłoszenie z dn.01.12.2020r..pdf (316,55KB)

-Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień”  

-Załącznik Nr 1 – Projekt Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień

-Załącznik Nr 2 – Formularz zgłaszania uwag i propozycji rozwiązań

-Klauzula informacyjna RODO 

 

PDFZarządzenie Nr S.0050.184.2020.pdf (405,43KB) DOCZarządzenie S.0050.184.2020.doc (30,00KB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.pdf (4,38MB)  DOCXZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr S.0050.184.2020 Projekt aktualizacji LPR.docx (6,84MB)

DOCZałącznik 2 formularz.doc (35,00KB)   PDFZałącznik 2 formularz.pdf (1,08MB)

DOCZałącznik klauzula-informacyjna RODO.doc (19,50KB)

 

PDFInformacja z przeprowadzonych konsultacji aktualizacji LPR.pdf (231,48KB)

 


PDFLoklany Program Rewitalizacji dla Miasta Dobrodzień - załącznik do Uchwały z dnia 28 listopada 2016 roku.pdf (3,64MB)

 


 

Urząd Miejski w Dobrodzieniu informuje, iż w dniu 16.09.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu, pok. 17 
w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się spotkanie informacyjne z interesariuszami LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tworzeniem programu oraz wynikami badań na potrzeby
opracowania LPR dla miasta Dobrodzień do roku 2025. 

 

 

Głównym celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat warunków życia w Dobrodzieniu oraz miejsc i obiektów wymagających odnowienia. Uzyskane wyniki pozwolą ukierunkować prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do 2025 roku. Dokument będzie określał zdegradowane obszary miasta, które należy ożywić w celu podniesienia jakości życia mieszkańców, uzyskania ładu przestrzennego, wspierania lokalnej gospodarki oraz wzmacniania więzi społecznych, a także wskazywał typowe dla tego obszaru problemy społeczne wraz z propozycjami działań zaradczych.

Badanie zrealizowano techniką wywiadu bezpośredniego PAPI (256 mieszkańców) oraz techniką wywiadu internetowego CAWI (122 mieszkańców) w dniach 22.07.2016 – 12.08.2016. Wywiady bezpośrednie PAPI polegają na realizacji badania z użyciem papierowego kwestionariusza. Ankieter odczytuje respondentowi kolejne pytania, zaznaczając w odpowiedni sposób udzielane przez niego odpowiedzi. Zaproponowana technika pozwoliła skutecznie dotrzeć do wszystkich mieszkańców Dobrodzienia, niezależnie od dodatkowych czynników, takich jak posiadanie telefonu czy korzystanie z komputera. Wywiady internetowe CAWI polegają na samodzielnym wypełnieniu kwestionariusza przez respondenta - link do ankiety elektronicznej zamieszczono na stronie Urzędu Miasta Dobrodzień oraz funpagu Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Łącznie przeprowadzono 378 wywiadów z mieszkańcami Dobrodzienia. Badanie techniką wywiadu zostało uzupełnione o analizę danych zastanych dokumentów strategicznych reprezentujących specyfikę Dobrodzienia oraz wyznaczających kierunki jego rozwoju – Planu Odnowy Miasta Dobrodzień na lata 2010 – 2017, Strategii Miasta i Gminy Dobrodzień na lata 2011 – 2017 oraz Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobrodzień na lata 2016 – 2025.

PDFBadanie na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025.pdf (1,29MB)

 


 

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 - 2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Osoby chcące uczestniczyć w pracach Zespołu ds. Rewitalizacji, powinny zgłosić swoją kandydaturę za pomocą formularza deklaracji uczestnictwa.

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dobrodzieniu pok. 17 w terminie do 28 lutego 2017 r.

DOCXDEKLARACJA_uczestnictwa_w_ZR.docx (13,90KB)


 

Gmina Dobrodzień ogłasza otwarty nabór partnera do projektu przygotowywanego
w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020,
OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną

DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

 

Konkurs na wybór partnera prowadzony zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.).

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu nr RPOP.10.02.00-IZ.00-16-005/17 zamieszczone są na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl

 Partnerami w projekcie mogą być następujące podmioty:

-jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;

- jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

-przedsiębiorstwa;
- jednostki sektora finansów publicznych;

-organizacje pozarządowe;

-kościoły i ich związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

-szkoły wyższe;

-spółdzielnie mieszkaniowe

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji
projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień", w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich.

Nie przewiduje się wynagrodzenia dla wyłonionego w ramach naboru Partnera.

Przy wyborze Partnera/Partnerów będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:

 1. Zgodność  działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację  celu Partnerstwa (zasoby
  ludzkie, organizacyjne, techniczne).
 3.  Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze (projektów prospołecznych).
 4. Proponowany zakres merytoryczny  przewidziany do powierzenia Partnerowi działań oraz przewidywane rezultaty ich realizacji.
 5.  Posiadany potencjał kadrowo - organizacyjny niezbędny do realizacji Projektu
  oraz propozycja wkładu Partnera w realizację projektu i utrzymanie jego trwałości.

Nabór partnera do projektu odbywać się będzie w drodze otwartego konkursu w terminie od 16.03.2017 r. do 06.04.2017 r. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z adnotacją ,,Otwarty nabór na Partnera w projekcie ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień" osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień  (decyduje data wpływu).

 

Wszelkie pytania związane z prowadzonym konkursem należy kierować na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień; urzad@dobrodzien.pl.

PDFOtwarty nabór partnera do projektu - Rewitalizacja miasta Dobrodzień.pdf (7,84MB)
DOCFormularz oferty.doc (126,50KB)

PDFZarządzenie NR S.0050.55.2017.pdf (589,94KB) Burmistrza Dobrodzienia z dnia 6  kwietnia 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. wyboru Partnerów do projektu pn.: ,,Rewitalizacja miasta Dobrodzień",  przygotowywanego w ramach naboru finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, na lata 2014-2020, 
OŚ PRIORYTETOWA X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, DZIAŁANIE 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji

PDFRozstrzygnięcie postępowania 10.04.2017 r..pdf (619,78KB) 

Wersja XML