Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu

Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu – koszt zadania to 2 863 760,00 zł.   


W ramach zadania wykonano:
- kanalizację sanitarną
- kanalizację deszczową
- sieć wodociągową
- oświetlenie
- chodniki i jezdnię z kostki granitowej
- zamontowano małą architekturę.


W czasie robót instalacyjnych wystąpiła konieczność przeprowadzenia badań archeologicznych i przeniesienie znalezionych szczątków ludzkich oraz wykonanie remontu studzienek telekomunikacyjnych ORANGE. Na to zadanie pozyskano dofinansowanie z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 w woj. opolskim w wysokości 1 009 441,36 zł, oraz pożyczkę z WFOŚiGW w Opolu w kwocie 183 900,00 zł.

 

 

 

 

 


 

W dniu 31.03.2016 r. została podpisana umowa na przebudowę dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności miasta Dobrodzień, z Konsorcjum: Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym Profectus Sp. z o.o. (Liderem Konsorcjum) z siedzibą w 41-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8a i Zakładem Ogólnobudowlanym Artur Kiowski (Członkiem Konsorcjum) z siedzibą w 41-143 Niezdrowice, ul. Wiejska 8, na kwotę brutto: 2.332.495,16 zł.


Konsorcjum to zostało wyłonione w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Rewitalizacja rynku w Dobrodzieniu – przebudowa dróg i chodników wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębie Placu Wolności w Dobrodzieniu”, w którym otwarcie ofert odbyło się 22.02.2016 r. Roboty rozpoczną się w najbliższym czasie i potrwają do końca października bieżącego roku, będą obejmować wymianę istniejącej nawierzchni jezdni, chodników oraz miejsc postojowych na nową nawierzchnię z kostki kamiennej, ponadto przewiduje się również budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienia drogi oraz oświetlenia ulic w rejonie w/w Placu Wolności. Przedmiotowa inwestycja jest 1 etapem rewitalizacji rynku w Dobrodzieniu.


Wszelkie prace, a zwłaszcza prace ziemne, będą wykonywane pod nadzorem archeologicznym.Prace będą tak prowadzone, aby zapewniony był w miarę możliwości swobodny oraz bezpieczny ruch pieszych i wszelkich pojazdów.

W związku z powyższym informuje się, iż konieczne będzie częściowe zamykanie ulic. Apeluje się do mieszkańców gminy Dobrodzień, aby z uwagi na bezpieczeństwo, ograniczyć ruch kołowy w centrum miasta do niezbędnego minimum. Kierowców prosi się o korzystanie z parkingu znajdującego się przy ulicy Solnej.

Dziękujemy za wyrozumiałość.

 


                                                                                                                                                [MK]

Wersja XML