Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Świadczenie wychowawcze

 

Od dnia 01.04.2016 r. będą przyjmowane wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Osoby, które złożą wniosek w terminie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. w przypadku spełnienia warunków do otrzymania świadczenia wychowawczego otrzymają wyrównanie od kwietnia 2016 r. Osoby, które złożą wniosek od 02.07.2016 r. będą miały ustalane prawo do świadczenia wychowawczego od miesiąca, w którym wpłynie wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia.


Prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w rodzinie (jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, które nie ukończyło 18. roku życia) będą miały rodziny, w których dochód na osobę nie przekroczy 800,00 zł. W przypadku rodzin, których członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności dochód na osobę w rodzinie nie może być wyższy niż 1.200,00 zł.Osoby, które będą się ubiegały o przyznanie świadczenia na pierwsze i kolejne dzieci składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są obowiązani do przedłożenia dokumentów potwierdzających okoliczności zmiany w dochodzie rodziny oraz złożenia oświadczenia o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu oraz w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej o dochodzie osiągniętym z tego tytułu.


Osoby, które będą się ubiegały o przyznanie świadczenia na drugie i kolejne dziecko złożą wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, gdyż świadczenie będzie ustalane niezależnie od wysokości dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.
W przypadku rodzin niepełnych koniecznym będzie załączenie do wniosku dokumentów potwierdzających spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku (np. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację, odpis aktu zgonu drugiego rodzica dziecka, prawomocne orzeczenie sądu stanowiące naprzemienną opiekę nad dzieckiem).

MIEJSCE POBIERANIA WNIOSKÓW  NA 500+
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU, PLAC WOLNOŚCI 1 
POKOJE NR 9,13,15  W GODZ. 7.30-15.30      (BUDYNEK – URZĘDU MIEJSKIEGO – PARTER)

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  NA 500+
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRODZIENIU, PLAC WOLNOŚCI 1 
POKOJE NR 9,13,15  W GODZ. 7.30-15.30 (BUDYNEK – URZĘDU MIEJSKIEGO – PARTER)

UWAGA:
W KWIETNIU 2016 ROKU WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE W GODZ.  7.30-17.30

Szczegółowe informacje : http://www.500plusopolskie.pl/

Wersja XML