Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zaproszenie do składania ofert

                                                                                                           Dobrodzień, 16.02.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Dobrodzień, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, NIP: 576-15-57-210 zaprasza do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na Rozbudowę sieci wodociągowej do miejscowości Rędzina.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

  1. opracowanie dokumentacji technicznej na którą składać się będzie:

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiar i kosztorys inwestorski

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- inne dokumenty niezbędne do ogłoszenia przetargu.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA do 30.09.2016 r.

III. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA PROPOZYCJI CENOWEJ

 Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie  kryterium wyboru – najniższą cenę.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia 01.03 .2016 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 106) bądź w formie elektronicznej na .

 

 

 

 

Wersja XML