Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

 

Ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Gminy Dobrodzień, na tablicy ogłoszeń urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dobrodzień w dniu 08.01.2016 roku Burmistrz Dobrodzienia zwrócił się do przedstawicieli organizacji pozarządowych
o zgłaszanie propozycji osób – kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W oznaczonym terminie tj. do dnia 25.01.2016 roku żadna z organizacji pozarządowych oraz z podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U. z 2014 r. poz. 1118
z pózn.zm./, nie zgłosiła swoich kandydatów na członka do komisji konkursowej.

Wobec powyższego, Burmistrz Dobrodzienia zarządzeniem Nr S.0050.15.2016 z dnia 02.02.2016 roku powołał członków komisji konkursowej spośród pracowników jednostki.

 

 

z up. Burmistrza

mgr inż. Marek Witek

Zastępca Burmistrza

Wersja XML