Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie Burmistrza Dobrodzienia

     OGŁOSZENIE O NABORZE  KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2d  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2014r.  poz. 1118 z późn. zmianami) Burmistrz Dobrodzienia   ogłasza nabór  kandydatów na członków Komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert.

W wyniku naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków Komisji Konkursowych Gminy Dobrodzień do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań na 2016 r.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Burmistrz Dobrodzienia, uwzględniając rodzaj zadania, na które został ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji konkursowych  z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Wymagania stawiane kandydatom na członków komisji  konkursowych.

W skład komisji konkursowych do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1.są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

2.nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;

3.nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

1.ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia
o konkursie;

2.proponowanie podziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie oceny ofert;

3.rekomendowanie zaopiniowanych ofert Burmistrzowi Dobrodzienia.

Zgłoszenia należy składać do dnia 25.01.2016r.  w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w  Dobrodzieniu, pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień.

 

                                                                                                         Burmistrz Dobrodzienia

                                                                                                         mgr Róża Koźlik

Wersja XML