Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi leśnej - ul. Kopina w Pietraszowie

 

W dniu 22 października 2015 r. została podpisana umowa na przebudowę drogi leśnej 0+000 do 0+668,01 oraz drogi  gminnej 0+668,01 do 1+423,74, z PPUH TOMBUD, z siedzibą w 46-300 OLESNO, ul. Słowackiego 1/40, na całkowitą kwotę brutto: 332 205,39 zł.

Wykonawca ten został wyłoniony w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.: „Przebudowa drogi leśnej – ul. Kopina w Pietraszowie”, w którym otwarcie ofert odbyło się 14.10.2015 r.

I etap robót o dł. 712 m oraz II etap robót o dł. 712,99 m rozpocznie się w najbliższym czasie i potrwa do końca czerwca przyszłego roku. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach niniejszej inwestycji, obejmuje:

- usunięcie warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi (zawyżone pobocza oraz częściowo na drodze),

- profilowanie z zagęszczeniem podłoża pod konstrukcję drogi,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa frakcji 31,5-63,00 mm (mijanki, zjazdy, poszerzenia),

- wykonanie nawierzchni z kruszywa dolomitowego 0-31,5 mm (mijanki, zjazdy, wyrównania zjazdów do posesji) z zamiałowaniem kruszywem 0-4 mm na gr. 0,5-1cm,

- wykonanie wyrównania kruszywem 0-31,5 mm pod warstwy bitumiczne na gr. średnio 11,75 cm,

- remont przepustów w ciągu drogi – o śr. 500 mm i 600 mm,

- oczyszczenie skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu,

- uzupełnienie poboczy materiałem nasypowym (pobocza ziemne),

- odmulenie/odtworzenie rowów.

Niniejsze zamówienie będzie współfinansowane przez Nadleśnictwo Zawadzkie (Współinwestor).

 

                                                                                                                                                [MK]

 

 

Wersja XML