Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji

 

(zamówienie o wartości poniżej 30.000,00 euro netto, w niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy pzp (art. 4 pkt 8)

 

Gmina Dobrodzień z siedzibą przy Placu Wolności 1, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym  zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest „Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji”.

1.Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Lokalnego Planu/Programu Rewitalizacji dla miasta Dobrodzień do roku 2025.  Niniejszy dokument stanowił będzie załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2025.

Zakres rzeczowy obejmuje:

1)Opracowanie dokumentu zgodnie  z wytycznymi i przepisami obowiązującymi na szczeblu wspólnotowym, krajowym i regionalnym,

2)Bieżące monitorowanie zmian wytycznych i przepisów dotyczących zakresu opracowania oraz stosowanie się do ich aktualnych wersji,

3)Udział w spotkaniach władzami gminy, radnymi, sołtysami, przedsiębiorcami, przedstawicielami mieszkańców i lokalnych organizacji,

4)Prezentacja przedmiotu umowy na sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu.

2.  Szczegółowy zakres zadania:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie „Lokalnego programu rewitalizacji” dla miasta Dobrodzień do roku 2025. Gotowy dokument musi byś spójny z dokumentami strategicznymi wyższego szczebla (wspólnotowymi, krajowymi, regionalnymi).

Zakres prac obejmuje w szczególności:

1) Scharakteryzowanie obecnej sytuacji w gminie w tym: zagospodarowania przestrzennego, gospodarki, strefy społecznej, analizy SWOT,

2) Diagnozę gospodarczą, przestrzenną i społeczną Gminy Dobrodzień,

3) Graficzne i opisowe wytyczenie granic obszaru rewitalizacji,

4) Analizę obszarów problemowych, spisanie założeń programowych rewitalizacji i jej celów,

5) Opisanie wizji wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego (planowany efekt rewitalizacji) wraz z określeniem celów rewitalizacji i kierunków działań umożliwiających osiągnięcie celów rewitalizacji,

6) Opisanie i pomoc we wprowadzeniu mechanizmów włączenia mieszkańców, przedsiębiorców, innych podmiotów i grup aktywnych na terenie gminy w proces rewitalizacji,

7) Sporządzenie wykazu najważniejszych przedsięwzięć i głównych projektów rewitalizacyjnych dotyczących obszaru rewitalizacji, które będą realizowane w ramach danego programu rewitalizacji,

8) Opracowanie szacunkowych ram finansowych programu rewitalizacji wraz  orientacyjnym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,

9) Wypracowanie mechanizmów zapewnienia komplementarności miedzy poszczególnymi projektami rewitalizacyjnymi oraz pomiędzy działaniami różnych podmiotów i funduszy na obszarze objętym programem rewitalizacji,

10)  Opisanie powiązań i uwzględnienie kompatybilności programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy, dokumentami lokalnymi z zakresu polityk w sektorze społeczno- gospodarczym oraz nawiązaniu do strategicznych dokumentów dotyczących rozwoju województwa, regionu i kraju,

11)  Opisanie systemu wdrażania programu rewitalizacji wraz z ramowym harmonogramem, a także systemu monitorowania i oceny programu rewitalizacji w zakresie skuteczności działań rewitalizacyjnych,

12)  Udział w sesji Rady Miejskiej w Dobrodzieniu, prezentacja założeń planu oraz korzyści związanych z jego przyjęciem.

Dokument musi być aktualny i zgodny z przyjętymi wersjami dokumentów w sprawie przygotowania Programów Rewitalizacji tj. ustawą o rewitalizacji, wytycznymi w zakresie rewitalizacji w obowiązujących programach operacyjnych, a w szczególności z wytycznymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w sprawie przygotowania Lokalnych Programów Rewitalizacji w okresie programowania 2014-2020.

Termin realizacji: do 31.12.2015r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia  terminu realizacji .

3.Kryteria oceny ofert : Cena 100% (najniższa cena spośród cen złożonych ofert).

Oferta powinna  zawierać ceny brutto i netto.

Ofertę pisemną  prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  15.10.2015 r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (sekretariat pok. nr 8) bądź w formie elektronicznej na urzad@dobrodzien.pl  .W razie pytań dot. niniejszego zamówienia prosimy o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 34 3575 100 w. 36.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zawarta stosowna umowa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy.

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. 


 

Niniejszym informujemy, że po przeanalizowaniu nadesłanych ofert na opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji do realizacji usługi została wybrana oferta firmy KlimkiewiczKnapik s.c, która zaproponowała najniższą cenę za wykonanie usługi.

Dziękujemy za zainteresowanie.

 

Wersja XML