Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa wydzielonych dróg gminnych

 


W dniu 03.06.2015 r. została podpisana umowa na część 1 zamówienia, tj. rozbudowę drogi gminnej ul. K. Mańki w Dobrodzieniu, na kwotę brutto: 443 845,07 zł, na część 2 zamówienia, tj. przebudowę drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Cmentarnej, na kwotę brutto: 788 581,45 zł oraz na część 3 zamówienia, tj. budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach, z firmą ADAC - LEWAR Sp. z o.o., z siedzibą w Przystajni, ul. Słoneczna 11, 42-141 Przystajń. Firma ta została wyłoniona w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zamówienia p.n.:„Budowa wydzielonych dróg gminnych”, w którym otwarcie ofert odbyło się 22.04.2015r.


Rozbudowa drogi gminnej ul K. Mańki w Dobrodzieniu została już rozpoczęta i potrwa do końca września b. r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia jest następujący:

1) rozbudowa tej drogi, o następującym zakresie:
- rozebranie nawierzchni,
- mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego,
- rozebranie ogrodzeń z przęsłami drewnianymi i z siatki,
- roboty ziemne,
- wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,
- ułożenie krawężników betonowych,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczanie warstwy konstrukcyjnej,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
- wykonanie podbudowy z tłucznia bazaltowego lub granitowego,
- wykonanie podsypki bazaltowej,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej niefazowanej,
- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych,
- korekta lokalizacji wpustów ulicznych,
- humusowanie z obsianiem,
- wykonanie ogrodzeń,
2) budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w związku z rozbudową tej drogi,
3) wymiana betonowego kolektora kanalizacji deszczowej grawitacyjnej na kolektor z rur betonowych o połączeniu kielichowym w ul. Mańki oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej do posesji nr 20 przy ul. Dworcowej,
4) przebudowa kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej w związku z rozbudową tej drogi,
5) usunięcie kolizji z uzbrojeniem energetycznym w związku z rozbudową tej drogi,
6) wykonanie stałego oznakowania (pionowego) w związku z rozbudową tej drogi.


Przebudowa drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Cmentarnej, została już rozpoczęta i potrwa do końca września b. r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia jest następujący:
1) wykonanie odwodnienia liniowego,
2) przebudowa tej drogi, o następującym zakresie:
a) budowa jezdni,
b) budowa zjazdów z kostki betonowej czarnej,
c) budowa dwustronnego chodnika z kostki betonowej białej, czarnej oraz szarej (granitowej),
3) wykonanie stałego oznakowania (pionowego i poziomego) w związku z przebudową drogi gminnej ul. Opolskiej w Dobrodzieniu na odcinku od Placu Wolności do ul. Cmentarnej oraz zmianę docelowej organizacji ruchu na Placu Wolności na odcinku pomiędzy ul. Opolską, a ul. ks. Gładysza,
4) budowa oświetlenia ulicznego typu LED na słupach aluminiowych wraz ze sterowaniem (wyposażonym w cyfrowy programator astronomiczny) oraz demontaż istniejących słupów, linii napowietrznych i opraw istniejącego oświetlenia.


Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Dolna w Główczycach, została już rozpoczęta i potrwa do końca września b. r. Zakres rzeczowy robót do wykonania w ramach tej części zamówienia jest następujący:
- wykonanie korytowania istniejącej nawierzchni oraz zjazdów,
- wykonanie dolnej i górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego,
- wykonanie nowej nawierzchni warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych,
- wykonanie remontu 2. szt. przepustów o śr. 500 mm wraz z ściankami czołowymi,
- wykonanie remontu 1. szt. przepustu o śr. 600 mm wraz z ściankami czołowymi,
- wykonanie remontu 1. szt. przepustu o śr. 300 mm wraz z ściankami czołowymi,
- wykonanie odmulenia istniejących rowów przydrożnych,
- wykonanie 23. szt. zjazdów na pola i do posesji, z asfaltobetonu na podbudowie z kruszywa łamanego,
- remont istniejących 11. szt. przepustów o śr. 400 mm pod zjazdami,
- wycinka krzaków o gęstości średniej wraz z uprzątnięciem pozostałości po wycince,
- uzupełnianie poboczy klińcem obustronnie,
- wykonanie studni kanalizacyjnej wraz z wpustem ulicznym.

 

 

 

 

 


                                                                                                                              [MK]

 

 

 

Wersja XML