Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień

 

Gmina Dobrodzień z siedzibą przy Placu Wolności 1, 46-380  Dobrodzień, zwana dalej Zamawiającym zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień - VI nabór”

  1. Przedmiot zamówienia:

Łączną ilość wyrobów zawierających azbest objętych zamówieniem oszacowano na 1781,00 m2;  28,50 Mg

Zamówienie należy wykonać do 10.09.2015r.

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:

2.Sposób przygotowania propozycji cenowej

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować całość zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający przyjmie jako kryterium wyboru – najniższą cenę. Oferta powinna  zawierać ceny brutto i netto.

 

  1. Ofertę pisemną, prosimy dostarczyć/wysłać do dnia  15.06.2015r.  na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień (Sekretariat pok. Nr 8) bądź w formie elektronicznej na z dopiskiem:  Oferta na „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobrodzień - VI nabór”

Do oferty należy dołączyć:

•    Pozwolenie na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. 2013 poz. 21) (w tym odpadów niebezpiecznych zawierających azbest),

•    Zezwolenie Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych,

•    Kopia umowy Wykonawcy z właścicielem składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest,

•    Decyzję dla właściciela składowiska, na którym będą deponowane opady zawierające azbest zezwalają na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez składowanie.

4. W razie pytań dot. niniejszego zamówienia proszę o kontakt na adres: Urząd Miejski w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel. 343575100 w. 36,

5.  Spośród złożonych w wymaganym terminie ofert zostanie wybrana oferta, spełniająca wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego oraz przedstawiająca najkorzystniejszą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia.

6.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty, zostanie zawarta stosowna umowa.

7. UWAGA! W przypadku gdy oferta najkorzystniejsza przekroczy kwotę, którą dysponuje Zamawiający, przewiduje się unieważnienie zapytania ofertowego a następnie powtórzenie procedury.

 

Wersja XML