Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Burmistrz  Dobrodzienia w wykonaniu  uchwały Nr XLII/333/2010 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 października 2010 r. w sprawie  określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji   zaprasza  organizacje  pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) do  czynnego  udziału  w  konsultacjach.

    Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, uzgodniony na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia, Opieki Społecznej i Promocji Gminy, które odbyło się 27 stycznia 2015r.

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska  organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  dotyczącego  projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Dobrodzień oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów a w szczególności  ich uwag, opinii i wniosków w dziedzinach dotyczących  działalności statutowej tych organizacji i podmiotów.
   

 Termin składania pisemnych uwag i opinii z konsultacji ustala się do dnia 04.02.2015 r. Uwagi i opinie można złożyć listownie, osobiście w siedzibie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dobrodzieniu (Budynek Urzędu Miejskiego w Dobrodzieniu, Plac Wolności 1, pokój nr 19 i 20) lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: . Liczy się data wpływu do ZEASiP Dobrodzień. Uwagi anonimowe nie będą uwzględniane.

 

DOCKonsultacje społeczne.doc

DOCuchwała kryteria.doc

Wersja XML